K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
BIP Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
BIP.gov.pl

  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

  Wstęp deklaracji
  Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.zarzaddrogowy.pl/

  Dane teleadresowe jednostki:
  Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie
  ul. Pucka 11

  sekretariat@zarzaddrogowy.pl
  tel.: +48 587743280
  fax: +48 587743293

  Data publikacji strony internetowej: 2018-01-10

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • niektóre informacje zamieszczone w formie artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ zostały opublikowane przed dniem wejścia w życie powyższej ustawy;
  • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego;
  • filmy udostępnione na stronie nie posiadają audiodeskrypcji ze względu na zbyt duże nakłady jakie musiałby ponieść podmiot publiczny;


  Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP
  Strony internetowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:

  • odwrócenie kolorów
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych
  • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Data sporządzenia deklaracji:
  Deklarację sporządzono dnia 2020-02-10

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe
  Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Robert Lorbiecki
  e-mail: sekretariat@zarzaddrogowy.pl
  Telefon: +48 587743280

  Procedura wnioskowo-skargowa
  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna
  Budynek przy ulicy Puckiej 11:

  Główne wejście do siedziby Zarządu Drogowego znajduje się od strony parkingu na którym zlokalizowane jest miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oznaczone kolorem niebieskim. W budynku nie ma windy. Schody wyposażone są w poręcze. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie jest możliwa komunikacja za pomocą pętli indukcyjnej oraz nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. W budynku Zarządu Drogowego nie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

   

   

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Edward Marschall
  Publikacja dnia: 26.02.2020
  Podpisał: Edward Marschall
  Dokument z dnia: 26.02.2020
  Dokument oglądany razy: 1798
Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie